Corporate Governance

Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. I henhold til årsregnskabsloven skal alle børsnoterede selskaber, i de tilfælde hvor selskabet fraviger anbefalingerne redegøre nærmere herfor.

De anbefalinger, der er gældende for 2016 er senest opdateret i november 2014. Anbefalingerne findes på komiteens hjemmeside www.corporategovernance.dk

Scandinavian Investment Group A/S fokuserer i sin selskabsledelse på at sikre en god og langsigtet forvaltning af aktionærernes midler. En forudsætning for dette er at udøve god corporate governance. Bestyrelsen vurderer derfor løbende selskabets corporate governance, komiteens anbefalinger og best practice på området for god selskabsledelse.

Generelt følger selskabet komiteens anbefalinger, men selskabets bestyrelse har, med baggrund i selskabets begrænsede størrelse, dets aktivitet og organisering, valgt helt eller delvist at fravige komiteens anbefalinger på følgende områder: 

  • Det anbefales, at bestyrelsen varetager politikker for selskabets samfundsansvar.
  • Det anbefales, at der vælges en næstformand for bestyrelsen.
  • Det anbefales, at selskabet i vedtægterne fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne i bestyrelsen.
  • Det anbefales, at selskabet på selskabets hjemmeside offentliggør oplysninger om ledelsesudvalg.
  • Det anbefales, at selskabet etablerer en whistleblower-ordning.

Det er bestyrelsens vurdering, at selskabets afvigelser i forhold til anbefalingerne om corporate governance er rimelige i forhold til selskabets størrelse, organisation og aktivitet.

SIGs bestyrelsen og direktion bestræber sig løbende på at sikre, at selskabets ledelsesstrukturer og kontrolsystemer er passende og fungerer tilfredsstillende under hensyntagen til selskabets størrelse. SIG har udarbejdet den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, Jf. årsregnskabslovens §107b for årsregnskabet i 2022 Redegørelsen kan ses her på hjemmesiden Kontrol og risikostyring SIG (2023).

Bestyrelsen har samlet sin stilling og sine kommentarer til samtlige komiteens anbefalinger, herunder forklaringer på, at selskabet på udvalgte områder har valgt at fravige anbefalingerne, i en corporate governance redegørelse (2023).

Klik her for at downloade kommissoriet for revisionsudvalget

Klik her for at downloade corporate governance redegørelse (2020)

Klik her for at downloade corporate governance redegørelse (2021)

Klik her for at downloade corporate governance redegørelse (2022)