SIG ESG politik for investeringer

1. Generelt

1.1 Denne politik for ansvarlige investeringer omfatter samtlige ESG-forhold, herunder bæredygtighed og aktivt ejerskab. Den er udformet af gældende for SIG og er udformet af bestyrelsen.

2.Baggrund

2.1 Nærværende politik har til formål at regulere SIG´s politik for ansvarlige investeringer indenfor sine 3 nuværende aktivklasser (Børsnoterede kapitalandele, ejendomme og kreditobligationer). Ift. kapitalandele så regulerer dokumentet bæredygtighedsrisici samt SIG’s principper for aktivt ejerskab og udøvelse af stemmerettigheder. Ift. ejendomme indeholder dokumentet en række krav til de ejendomme til forbedringer og vedligehold som er investeres i samt til at forretningsomfanget som SIGs lejere har kan efterleve den ESG politik som SIG også er underlagt. Omkring udlån til selskaber så følger SIG de retningslinjer, som vores strategiske partner Nordic Corporate Advisory har udformet. De regler kan læses her, og er på linje med de ESG krav som SIG har opsat https://nciadvisory.com/wp-content/uploads/2021/10/Politik-for-ansvarlige-investeringer-24.9.2021.pdf

2.2 Politikken er udarbejdet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/2088/EU af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”)

3. Politik for ansvarlige investeringer i investeringsbeslutningsprocessen

3.1  SIG tilstræber at opnå et langsigtet attraktivt afkast, hvor vurdering af miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) forhold indgår som en del af vurderingen af den respektive investering i alle vores 3 aktivklasser.

3.2 Vi investerer/finansierer kun i selskaber, der forstår og håndterer ESG-relaterede risici er i tråd med SIG´s investeringsstrategi, hvor vi anser en investering i en aktie eller finansiering af et selskab, som en investering i det underliggende selskab, og dets evne til at generere værdi over tid, og vi investerer kun i ejendomme som til enhver tid kan leve optil den gældende lovgivning, samt hvor den enkelte lejers forretningsomfang kan leve optil SIGs ESG politik.

3.3 Langsigtet afkastskabelse skal desuden understøttes af aktivt ejerskab ved alle vores investeringer både, i form af en løbende dialog mellem selskab og investor samt den enkelte lejer i vores ejendomme.

4. SIG arbejder ud fra følgende principper i relation til ansvarlig investering og bæredygtighedsrisici:

4.1 SIG integrerer ESG-data i tilfælde hvor det er relevant og hvor data er tilgængelig.

4.2 SIG afstår fra at investere i selskaber der benytter sig af børnearbejde samt direkte i uran-, kul- og våbenindustrien. Derudover er der ingen begrænsninger i investeringsuniverset.

4.3 SIG tilstræber at påvirke selskaber til at reducere deres CO2 aftryk og øge deres mangfoldighed i ledelsen gennem aktivt ejerskab, dialog og stemmerettigheder, når det er relevant. Hertil så tilstræber vi at alle vores forbedringer, som vi laver sammen med vores lejere skal være miljørigtige.

4.3 SIG har løbende dialog med selskabernes ledelse og vores lejere, og udover at vi kan følge deres økonomiske udvikling via deres regnskaber, så læser vi også opdateringer omkring deres ESG politik ligesom vi følger udviklingen hos vores lejere samt udøver vores indflydelse via at stemme på selskabernes generalforsamlinger.

5. Politik for udøvelse af aktivt ejerskab (udøvelse af stemmerettigheder)

5.1 SIG anser aktivt ejerskab som en central del af den ansvarlige investeringspolitik.

5.2 SIG følger de enkelte selskaber/lejeres selskaber og er i dialog med selskabernes ledelse efter behov.   SIG afgør selv, hvilke sager vi involverer os i ud fra en væsentlighedsvurdering baseret på sagens alvor, betydningen for selskabet og investeringens størrelse.

6. Offentliggørelse, rapportering, godkendelse og gennemgang af politikken

6.1 Nærværende politik er offentlig tilgængelig og kan tilgås på www.sca-inv.group.dk.

Relevante forhold rapporteres årligt i årsrapporten, og minimum 1 gang årligt gennemgås og godkendes politikken af SIG´s bestyrelse. 

Den 20 januar 2024 Michael Hove,  CEO i SIG A/S