Indkaldelse

TIL AKTIONÆRERNE I SCANDINAVIAN INVESTMENT GROUP A/S

Download PDF 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 14. APRIL 2021 KL. 13.00

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Scandinavian Investment Group A/S til afholdelse på selskabets adresse hos Visionhouse, Lyskær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden: 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 

4. Decharge til ledelse og bestyrelse 

5. Indkomne forslag 

5.a Vederlag til bestyrelsen 

5.b Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Ad 5.a – Vederlag til bestyrelsen 

Det foreslås, at det årlige grundhonorar til medlemmer af bestyrelsen fastsættes til kr. 100.000. Formandens honorar udgør 2,5 gange grundhonoraret. Formanden for revisionsudvalget oppebærer i tillæg til grundhonoraret et honorar på kr. 50.000. 

Ad. 5b. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport 

Selskabets vederlagsrapport fremlægges og sættes til afstemning for 2021, se bilag 4 

Ad 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Det foreslås, at Søren Dal Thomsen, Thomas Hjort, Steen Sandgaard, Jørgen Beuchert & Jakob Have genvælges. De nuværende bestyrelsesmedlemmers baggrundsdata fremgår af selskabet hjemmeside https://www.sca-inv-group.dk/om-os/bestyrelse/. 

Ad 6 – Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte A/S som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer. 

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV 

Alle forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal. 

REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME 

Registreringsdatoen er den 7. april 2021, kl. 23.59 

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest den 9. april 2021 kl. 23.59 . Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S. Adgangskort kan bestilles via e-mail til mh@sca-inv-group.dk, på tlf. 28 12 66 09 eller ved fremsendelse af scannet underskrevet tilmeldingsblanket til mh@sca-inv-group.dk. Som følge af COVID-19 situationen opfordrer bestyrelsen alle aktionærer til at undlade fysisk fremmøde og i stedet benytte sig af brevstemmer. 

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest den 9. april 2021 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig via e-mail til mh@sca-inv-group.dk. 

Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme skal den fremsendes i udfyldt og underskrevet stand, så den er Selskabet i hænde senest den 11. april 2021 kl. 23.59 pr. e-mail til mh@sca-inv-group.dk. 

Spørgsmål fra aktionærerne 

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 11. april 2021 kl. 23.59 pr. e-mail til mh@sca-inv-group.dk. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret i generalforsamlingens referat særskilt. 

Adgang til dokumenter 

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 23. marts 2021 blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.sca-inv-group.dk under menupunktet Investor Relations. 

Bilag 

1) Blanketter til bestilling af adgangskort 

2) Fuldmagtsafgivelse 

3) Brevstemmeafgivelse 

4) Vederlagsrapport